Toetsen vrije ruimte WKR 2017
In eigen beheer verzekerd pensioen ex-partner afkopen of omzetten in oudedagsverplichting (Vraag & Antwoord 18-001 d.d. 190118)
Guus van Eck 2018 Kunstkalender
Checklist aangifte inkomstenbelasting 2017maandag 1 januari 2018

Toetsen vrije ruimte WKR 2017

Is de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) in 2017 overschreden? Dan dient uiterlijk in de aangifte loonheffingen over het 1e tijdvak van 2018 de verschuldigde eindheffing aangeven te worden.
 
Uiterlijk aan het eind van het jaar moet worden getoetst of de vergoedingen en verstrekkingen boven de vrije ruimte uitkomen. Als het totaal aan vergoedingen en verstrekkingen die in 2017 onder de vrije ruimte vallen boven die vrije ruimte uitkomen, moet de werkgever over de overschrijding 80% eindheffing betalen.


donderdag 1 februari 2018

In eigen beheer verzekerd pensioen ex-partner afkopen of omzetten in oudedagsverplichting (Vraag & Antwoord 18-001 d.d. 190118)

Inleiding
Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden (kamerstukken 34 555 en 34 662). Volgens het ingevoerde artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het van 1 april 2017 tot en met uiterlijk 31 december 2019 mogelijk om het volledige in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak af te kopen of om te zetten in aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). Bij volledige afkoop of omzetting in een ODV kan de opgebouwde pensioenaanspraak worden prijsgegeven voor zover de waarde in het economische verkeer van die aanspraak hoger is dan de fiscale balanswaarde van de tegenover die aanspraak staande pensioenverplichting op het moment van prijsgeven.

Vraag
De ex-partner van een dga heeft bij echtscheiding recht gekregen op uitbetaling van een deel van de uitkeringen van het ouderdomspensioen van de dga (pensioenverevening als bedoeld in artikel 2 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS)). Daarnaast heeft de ex-partner een aanspraak op een bijzonder partnerpensioen in de zin van artikel 3a WVPS verkregen. De pensioenaanspraken van de dga en de ex-partner zijn volledig in eigen beheer verzekerd.

Kan de ex-partner het recht op uitbetaling van een deel van de uitkeringen van het ouderdomspensioen en/of de aanspraak op bijzonder partnerpensioen zelf afkopen of omzetten in een ODV?

Antwoord
Recht op uitbetaling deel uitkeringen ouderdomspensioen
Volgens artikel 38n, tweede lid, Wet LB kan alleen een in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak worden afgekocht of omgezet in een ODV. Het recht op uitbetaling van een deel van de uitkeringen van het ouderdomspensioen van de dga is geen eigen pensioenaanspraak van de ex-partner. De ex-partner kan het recht op gedeeltelijke uitbetaling van de ouderdomspensioenuitkeringen dan ook niet afkopen of omzetten in een ODV. De aanspraak op ouderdomspensioen is een pensioenaanspraak van de dga. Alleen de dga kan de in eigen beheer verzekerde aanspraak op ouderdomspensioen afkopen of omzetten in een ODV. Op grond van artikel 38n, vierde lid, Wet LB is afkopen of omzetten in een ODV alleen mogelijk met schriftelijke instemming van de ex-partner.

Aanspraak op bijzonder partnerpensioen
De aanspraak op bijzonder partnerpensioen is een eigen pensioenaanspraak van de ex-partner. De ex-partner kan de in eigen beheer verzekerde aanspraak op bijzonder partnerpensioen met toepassing van artikel 38n, tweede lid, Wet LB afkopen of omzetten in een ODV.

Eigen pensioenaanspraak ex-partner na conversie
Volgens artikel 5 WVPS is het mogelijk om overeen te komen dat de ex-partner bij echtscheiding een eigen recht op ouderdomspensioen verkrijgt in plaats van een recht op uitbetaling van een deel van de uitkeringen van het ouderdomspensioen en een aanspraak op bijzonder partnerpensioen (conversie). De ex-partner kan de door conversie verkregen, in eigen beheer verzekerde eigen pensioenaanspraak met toepassing van artikel 38n, tweede lid, Wet LB afkopen of omzetten in een ODV.

In Vraag & Antwoord 18-002 wordt nader ingegaan op de voor de afkoop of omzetting van de pensioenaanspraak van de ex-partner in aanmerking te nemen fiscale balanswaarde van de tegenover die aanspraak staande pensioenverplichting.


vrijdag 2 februari 2018

Guus van Eck 2018 Kunstkalender

We hebben velen al blij gemaakt met een Guus van Eck 2018 Kunstkalender.
Er zijn er nog een paar…

Bij interesse, even een berichtje naar ons office 043 3477298 en je kunt 'm komen ophalen.


dinsdag 6 februari 2018

​Checklist aangifte inkomstenbelasting 2017

Voor de aangifte inkomstenbelasting 2017 voor nieuwe klanten gebruiken wij een vaste uitgebreide checklist. Ook als je je aangifte zelf indient kun je er je voordeel mee doen! Download de checklist HIER!
 

Lees meer >
T (043) 3477298 E info@kohlerdeboer.nl