Verhoging minimumlonen per 1 juli 2013
Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt
Check btw-nummers altijd via officiële website
Crowdfunding: samen geld investeren
Extra controle Belastingdienst op btw-balansschulden
Belastingdienst mag kentekenherkenning gebruiken
Investeringsaftrek
Wettelijk minimumloon wijzigt per 1 januari 2014
Gewijzigde minima belastingrente per 1 april 2014
Vereisten elektronische btw-factuur


maandag 15 juli 2013

Verhoging minimumlonen per 1 juli 2013

Per 1 juli 2013 zijn de minimumlonen met 0,57% verhoogd. Een onderneming moet sindsdien haar werknemers tussen de 23 en 65 jaar een minimumloon van € 1.477,80 betalen bij een volledige werkweek. Het minimum uurloon hangt af van het aantal uren dat in uw onderneming als fulltime arbeidsduur geldt.

Een wettelijk minimumuurloon bestaat niet. Hoeveel uw werknemers volgens de wet minimaal bruto per uur moeten ontvangen, hangt namelijk af van de lengte van de werkweek in uw onderneming. In de meeste cao’s is de arbeidsduur bij een fulltime dienstverband 36, 38 of 40 uur per week.

Een overzicht van de minimumuurlonen bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek (bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vindt u hier.


vrijdag 19 juli 2013

Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt

De Belastingdienst stopt vanaf 2014 met het versturen van de aangiftebrief omzetbelasting. U moet dan zelf in de gaten houden wanneer u aangifte moet doen.

Tot nu toe ontving u aan einde van een belastingtijdvak een blauwe envelop met een uitnodiging tot het doen van een elektronische BTW-aangifte en een acceptgiro voor het betalen van het bedrag aan BTW. Het opstellen van een BTW-aangifte kan tegenwoordig vanuit nagenoeg alle boekhoudsoftware. Deze berekenen niet alleen het bedrag dat u op de BTW-aangifte moet vermelden maar geeft ook aan welk bedrag u moet overmaken met welk bijbehorend betalingskenmerk.

Let op: de Belastingdienst stopt in december 2013 al met het versturen van de aangiftebrieven, omdat deze op de tijdvakken van 2014 betrekking hebben. Wel ontvangt u in december nog een brief van de Belastingdienst met een overzicht van de aangiftetijdvakken, uiterste inlever- en betaaldata en bijbehorende betalingskenmerken voor 2014.

Het is mogelijk aan het einde van elk tijdvak een herinneringse-mail van de Belastingdienst te ontvangen. Daarin worden de voor dat tijdvak relevante gegevens vermeld. U ontvangt dan tevens bericht wanneer de aangifte is ontvangen. Dit kunt u instellen op het beveiligde gedeelte van belastingdienst.nl, dit kan vanaf heden reeds ingesteld worden.

Tot slot vindt u op de website van de Belastingdienst een handige zoekhulp om een onbekend betalingskenmerk terug te vinden.


dinsdag 23 juli 2013

Check btw-nummers altijd via officiële website

Als uw onderneming zaken doet met buitenlandse ondernemingen bent u verplicht de btw-identificatienummers en de bedrijfsgegevens van deze ondernemingen regelmatig te controleren. Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag blijkt dat hiervoor alleen de officiële website van de Europese Commissie mag raadplegen. Hier kunt u eenvoudig een geldigheidsverklaring van een btw-nummer verifiëren en het resultaat daarvan vastleggen en bewaren. U voldoet dus niet aan de wettelijke vereisten als u vergelijkbare particuliere websites zoals vatcheck.eu gebruikt.

Het resultaat van deze controles moet u aan de Belastingdienst kunnen overhandigen zodra daarom verzocht wordt. Naast een regelmatige check dient u de uitkomst daarvan dus ook in uw (digitaal) archief op te nemen.


vrijdag 16 augustus 2013

Crowdfunding: samen geld investeren

Is er voor uw organisatie even geen budget om een nieuw project of product te realiseren, dan kan crowdfunding de oplossing zijn. Crowdfunding is een soort online collecte om geld in te zamelen ten behoeve van de realisatie van een project of product. Voor bijna alles kan een crowdfundingverzoek ingediend worden, van de realisatie van een design fietsbel tot een kookboek. U geeft aan hoeveel geld er nodig is en u geeft aan tot welke einddatum mensen zich kunnen inschrijven. Bij donaties wordt er over het algemeen tussen de € 11 en € 25 gegeven. Als de donateur een tegenprestatie krijgt, stijgt dit bedrag naar € 11 tot € 50 en als u een financiële tegenprestatie voorstelt, wordt er meestal tussen de € 51 en € 100 gegeven. Iedereen kan meedoen door een bedrag te doneren.

Bekende en veelgebruikte crowdfundingplatformen zijn kickstarter.com, 1procentclub.nl en sellaband.com.


woensdag 4 september 2013

Extra controle Belastingdienst op btw-balansschulden

De Belastingdienst controleert vanaf 26 augustus 2013 extra of ondernemers hun btw-schulden hebben gemeld met een correctie op de btw-aangifte. Het gaat om de periode 2008 tot en met 2012. De aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting wordt vergeleken met uw btw-aangiften. Ook ingediende correcties worden hierin meegenomen.

Indien u nog een btw-schuld heeft over voorgaande jaren, ontvangt u een brief waarmee u de aangiftegegevens kunt controleren voordat de Belastingdienst een aanslag oplegt. Voorkom een hogere boete, neem contact op met ons kantoor zodat wij door middel van een suppletieformulier omzetbelasting een verbeterde aangifte voor u kunnen insturen.


dinsdag 1 oktober 2013

Belastingdienst mag kentekenherkenning gebruiken

Onlangs besliste de rechtbank Zeeland-West-Brabant in een zaak dat een werknemer via kentekenherkenning naheffingsaanslagen van de Belastingdienst mocht ontvangen. In deze zaak vroeg de werknemer een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aan omdat hij zijn auto van de zaak slechts beperkt gebruikte voor privékilometers. De inspecteur vroeg echter de rittenadministratie op en legde op basis van zijn eigen gegevens een naheffingsaanslag met verzuimboete op. Uit beeldmateriaal van de KLPD bleek namelijk dat in de rittenadministratie niet alle privékilometers waren vermeld. Het systeem van kentekenherkenning was volgens de rechter niet in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens.


maandag 11 november 2013

Investeringsaftrek

Het jaar loopt op zijn eind, het is weer tijd om te bekijken of u uw investeringen fiscaal kunt optimaliseren. De investeringsaftrek bestaat uit de volgende regelingen: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, Energie-investeringsaftrek en de Milieu-investeringsaftrek.

De ondertekening van een offerte of orderbevestiging is vaak beslissend voor het jaar van aftrek. Bij vragen neem contact op met ons kantoor, wij zijn u gaarne van dienst, ook omdat niet alle investeringen in aanmerking komen voor aftrek.


maandag 25 november 2013

Wettelijk minimumloon wijzigt per 1 januari 2014

Voor werknemers tussen 23 en 65 jaar geldt het wettelijk minimumloon (WML). Werknemers jonger dan 23 jaar hebben recht op het minimumjeugdloon. Bij de hoogte van het minimumjeugdloon wordt gekeken naar hoe oud iemand is. Medewerkers die in deeltijd werken, ontvangen een evenredig lager bruto minimumloon. Dit geldt ook voor jongeren die (gedeeltelijk) leerplichtig zijn en nog enkele dagen per week onderwijs volgen. De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek zoals die gebruikelijk is in het bedrijf, meestal 36, 38 of 40 uren per week.

Per 1 januari 2014 stijgt het wettelijk minimumloon met 0,5133 procent. Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2014, en het bruto minimumloon per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek (incl. 0,5133 procent verhoging) per 1 januari 2014: vindt u hier.


vrijdag 29 november 2013

Gewijzigde minima belastingrente per 1 april 2014

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting wordt per 1 april 2014 minimaal 8 procent. Voor de overige belastingen, zoals de inkomstenbelasting, geldt vanaf 1 april 2014 een minimum van 4 procent. Let wel, de betalingstermijn van zes weken na dagtekening van de belastingaanslag behoort tot de renteperiode. Hierdoor past de Belastingdienst de gewijzigde rentepercentages effectief toe op belastingaanslagen met een dagtekening vanaf 18 februari 2014.


maandag 30 december 2013

Vereisten elektronische btw-factuur

Vanaf 12 februari 2009 mogen facturen volledig elektronisch verzonden worden, mits de afnemer het ontvangen van een factuur via de elektronische weg aanvaardt. Dit kan vooraf met de afnemer besproken worden, maar dit is niet vereist. Als de afnemer de factuur zonder commentaar verwerkt en betaalt, wordt hij geacht akkoord te gaan met de elektronische verzending.

Voor elektronische btw-facturen gelden dezelfde eisen als voor papieren facturen; een btw-factuur dient op zijn minst de volgende gegevens te bevatten:
- NAW-gegevens van leverancier en afnemer;
- Datum van uitreiking;
- Btw-identificatienummer;
- De hoeveelheid en aard van de geleverde dienst of goederen;
- Het tijdstip van de prestatie;
- Eventuele vooruitbetalingen en kortingen;
- Het btw-tarief en btw-bedrag;
- Het btw-identificatienummer van de afnemer bij een btw-verlegde of intracommunautaire levering;
- Een opvolgend (factuur)nummer.
Ook het tijdstip waarop de factuur moet worden uitgereikt – ten laatste de 15e van de maand volgend op de maand waarin de dienst is verricht of de goederen zijn geleverd – moet in acht genomen worden.

De wijze waarop de ondernemer de facturen opslaat is vrij, onder voorwaarde dat de ondernemer de factuurgegevens op verzoek van de inspecteur binnen een redelijke termijn ter beschikking moet kunnen stellen. Ook de bewaarplicht is gelijk als papieren facturen. Zowel de verzender als de ontvanger dient de factuur 7 jaar te bewaren.

De Belastingdienst controleert nadrukkelijk op een correcte en tijdige facturering, de boete per onjuiste factuur kan oplopen tot maximaal € 4.920.


 

Lees meer >
T (043) 3477298 • E info@kohlerdeboer.nl