Te hoge WOZ-waarde betekent 7x te veel belasting betalen!
Afdrachtvermindering bij buitenlandse opleiding
Vereenvoudiging registratie auto in ander EU-land
Geen automatisch ontslag op 65ste
Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2012
Valse e-mails fiscus en banken in omloop
Eén adres voor controle btw-identificatienummers
Flexibilisering van de AOW-leeftijd


dinsdag 13 maart 2012

Te hoge WOZ-waarde betekent 7x te veel belasting betalen!

Ondanks de verder in het slop geraakte vastgoedmarkt zijn de WOZ-waarden nagenoeg gelijk gebleven. Vooral vastgoedbeleggers, die sinds 2010 in box 3 al meer vermogensbelasting moesten betalen over hun beleggingen in vastgoed, zijn de dupe hiervan. Ook als u vastgoed via een schenking of erfenis krijgt, ondervindt u hier hinder van; met ingang van 1 januari 2010 moet de WOZ-waarde ook worden gebruikt voor de berekening van de schenk- en erfbelasting.

U betaalt op verschillende fronten te veel belasting als de WOZ-waarde te hoog is ingesteld. Denk hierbij aan:
• Aanslag gemeentelijke belastingen
• Aanslag waterschapsheffingen
• Eigen woning forfait
• Vermogensrendementsheffing box 3
• Schenk-/erfbelasting
• Beperking afschrijving bij VPB-plicht

Voorheen was bezwaar maken tegen een onjuist vastgesteld WOZ-waarde een moeizaam proces. Vanaf dit jaar is het echter extra aantrekkelijk bezwaar te maken omdat de griffierechten die een gemeente moet betalen als het tot een rechtszaak komt met ingang van 1 juli 2012 fors omhooggaan.


vrijdag 6 april 2012

Afdrachtvermindering bij buitenlandse opleiding

Als u een werknemer in dienst heeft die via een leerweg of een leer-werktraject bij u aan het werk is, dan is het mogelijk dat u recht heeft op afdrachtvermindering onderwijs. Vanaf 2012 kunt u eveneens bij bepaalde buitenlandse opleidingen deze korting toepassen.

Aan deze regel zijn enige voorwaarden gesteld, te weten:
1. De werknemer moet de opleiding volgen in een land dat behoort tot de EU of de EER;
2. Het moet gaan om een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) of Beroepsopleidende Leerweg (BOL) op MBO-niveau of een werkend-leertraject op HBO-niveau;
3. De buitenlandse opleiding moet vergelijkbaar zijn met een zelfde soort opleiding in Nederland, qua niveau en kwaliteit.

Om aan te kunnen tonen dat u aan deze laatste voorwaarde voldoet, heeft u een verklaring van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) nodig. Om deze verklaring te krijgen, kunt u een aanvraagformulier indienen via de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).


dinsdag 10 april 2012

Vereenvoudiging registratie auto in ander EU-land

De Europese Unie presenteerde onlangs haar voorstellen voor een vereenvoudiging van de procedure voor de inschrijving van een voertuig in een ander EU-land. Dit maakt het voor EU-burgers makkelijker rond te rijden in een auto uit een andere Europese lidstaat; Nederlanders hoeven dan bijvoorbeeld de auto van hun Duitse werkgever niet opnieuw aan te melden. Ook als u een gedeelte van een jaar in een ander EU-lidstaat leeft, hoeft u niet meer uw voertuig in dat land aan te melden. De EU verwacht hierdoor zeker € 1,5 miljard per jaar te besparen.

Elk jaar brengen burgers en ondernemingen zo’n 3,5 miljoen personenauto’s, bestelwagens, bussen en trucks naar een andere lidstaat over. Dit kost naar schatting gemiddeld € 400 per voertuig.


dinsdag 24 april 2012

Geen automatisch ontslag op 65ste

Werknemers die na 1 april 2012 de pensioengerechtigde leeftijd van 65 bereiken, ontvangen volgens een nieuwe wet op de dag van hun 65ste verjaardag hun AOW.

In uw huidige cao of in de arbeidsovereenkomsten die u met uw werknemers hebt afgesloten, staat mogelijk dat zij van rechtswege worden ontslagen op de eerste van de maand waarin zij 65 jaar worden omdat zij dan hun AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Nu de AOW pas ingaat op de 65ste verjaardag van uw werknemer, ontstaat er een inkomensgat als zij pas aan het einde van de maand jarig zijn maar toch op de eerste van de maand ontslagen worden. U mag hen op basis van de nieuwe wet niet ontslaan en u moet het loon doorbetalen.

Zaak is in dit geval het pensioenontslagbeding, welke in veel cao’s en arbeidsovereenkomsten voorkomt, aan te passen aan de nieuwe AOW-wet om te voorkomen dat u pensioengerechtigde werknemers niet kunt ontslaan en hun loon moet doorbetalen. Het automatische ontslag is namelijk alleen geldig als u in de cao of arbeidsovereenkomst opneemt dat dit gebeurt op de dag waarop iemand 65 jaar wordt of op de eerste van de maand ná de 65ste verjaardag.


vrijdag 6 juli 2012

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2012

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past per 1 juli 2012 de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag aan.

Klik hier om het complete artikel uit de Staatscourant inclusief loontabel bruto minimumloon per uur bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband te downloaden.


woensdag 1 augustus 2012

Valse e-mails fiscus en banken in omloop

De Belastingdienst waarschuwt voor valse e-mails welke afkomstig lijken te zijn van de Belastingdienst. In het e-mailbericht staat dat u een belastingteruggaaf kunt krijgen. Hiervoor moet u op een link klikken waarna u naar een website gaat waar u gevraagd wordt uw Digid-code achter te laten. Daarnaast staat vaak vermeld dat de Belastingdienst binnenkort een bedrag van uw rekening zal afschrijven. Daarvoor moeten persoonlijke gegevens achtergelaten worden. Criminelen proberen op deze manier uw persoonlijke gegevens te ontfutselen en uw belastingteruggaaf te innen. Krijgt u zo’n e-mailbericht binnen ga daar dan niet verder op in, maar gooi het bericht direct weg.

Ditzelfde gebeurt via valse e-mails van banken. Hierin staat bijvoorbeeld dat uw bank uw rekening heeft geblokkeerd en dat deze blokkade opgeheven kan worden door het betalen van een bepaald bedrag.

De fiscus of uw bank zullen u nooit op deze manier benaderen. Heeft u toch gereageerd op deze e-mails neem dan direct contact op met de Belastingdienst of uw bank.


woensdag 12 september 2012

Eén adres voor controle btw-identificatienummers

Vanaf 1 oktober kunt u uitsluitend terecht op de website van de Europese Commissie voor de controle van de geldigheid van een btw-identificatienummer, of naam, adres en woonplaats. Bezoek hiervoor deze website.

Na het invullen van bovengenoemde gegevens op deze website ontvangt u een bevestiging van uw controle. Ook uw eigen btw-identificatienummer wordt getoond op deze bevestiging, mits u deze bij de controle heeft ingevuld. Van de meeste lidstaten kunt u op deze website de naam- en adresgegevens van een bedrijf controleren. Mocht dit bij één van de lidstaten niet mogelijk zijn, dan volstaat de bevestiging dat u de controle via de website heeft uitgevoerd.

Het spreekt voor zich dat u daarnaast nog met andere bescheiden in uw administratie de juistheid van het toepassen van het 0%-tarief of de juistheid van het vastleggen dient aan te tonen.


maandag 12 november 2012

Flexibilisering van de AOW-leeftijd

Per 1 april 2012 is er een wijziging van de ingangsdatum van de AOW van kracht. Cao-bepalingen die automatisch ontslag op de eerste van de maand waarin iemand 65 wordt mogelijk maken, zijn sindsdien nietig op basis van de Wet gelijke behandeling leeftijd en arbeid. Hierdoor mag de werkgever de werknemer niet ontslaan en het loon moet doorbetaald worden. Ontslag op de 1e van de maand waarin een werknemer 65 wordt, kan dus alleen met wederzijdse goedkeuring of met een ontslagvergunning. Het automatisch leeftijdsontslag is in deze situatie volledig verdwenen.


Lees meer >
T (043) 3477298 • E info@kohlerdeboer.nl