Weer ziek? Bedongen of passend werk?
Hoge Raad: Lunchkilometers zijn zakelijke kilometers
Spaarloonregeling blijft open tot 2012
Haalt u de investeringsdrempel (KIA)?
Afwaardering debiteuren en terugvragen BTW
Optimaliseer dit jaar nog uw zelfstandigenaftrek
Nog maar één peildatum in box 3
Voorkom dat u als ondernemer betrokken raakt bij BTW-carrousselfraude
Onderhoudskosten monumentenwoning
Stap nog snel in de levensloopregeling voordat het te laat is
Kerstgeschenk werknemer
Wet uitwerking autobrief


maandag 14 november 2011

Weer ziek? Bedongen of passend werk?

Als niet is vastgelegd dat de passende arbeid die een gereïntegreerde werknemer uitvoert na zijn ziekte bedongen arbeid is geworden, dan hoeft de werkgever niet opnieuw 104 weken loon uit te betalen als de werknemer weer ziek wordt, aldus een recentelijke uitspraak van de Hoge Raad.

Onderdeel van de reïntegratie van een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer is het zoeken naar werkzaamheden waarbij rekening wordt gehouden met de medische beperkingen. Deze passende arbeid is anders dan het eigen werk dat de werknemer deed voordat hij ziek werd (de zogenoemde bedongen arbeid). Het onderscheid tussen deze twee is van belang bij de vraag of een werkgever loon moet doorbetalen als een zieke werknemer na het hervatten van de passende werkzaamheden opnieuw ziek wordt.


woensdag 16 november 2011

Hoge Raad: Lunchkilometers zijn zakelijke kilometers

Met dank aan het Accountants- en belastingadvieskantoor BonsenReuling. Dit kantoor heeft vorige week een geschil over woon-werkkilometers met de fiscus gewonnen. De belastingdienst was over de kwestie in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Het kantoor verdedigde een cliënt die in conflict was geraakt met de belastingdienst over de kilometers die hij in de lunchpauze tussen woning en werk maakte. De cliënt was van mening dat dit als woon-werkverkeer gold, maar de fiscus zag deze kilometers echter als privé-kilometers.
De Rechtbank en het Hof hadden de cliënt eerder al in het gelijk gesteld. De fiscus ging echter in beroep, hetgeen nu door de Hoge Raad ongegrond is verklaard. De woon-werk-kilometers tijdens de lunch kunnen, nu deze uitspraak er ligt, gekenmerkt worden als zakelijke kilometers.


vrijdag 18 november 2011

Spaarloonregeling blijft open tot 2012

Een meerderheid van de Kamer wil niet ingaan op de mogelijkheid die staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) bood om de spaarloonregeling per direct te stoppen. Weekers had woensdag bij de behandeling van zijn belastingplan aangegeven dat de belangstelling voor deregeling de laatste weken fors is toegenomen. Dat kost de schatkist miljoenen euro's. Deze toename is een gevolg van de oproep van FNV-voorzitter Agnes Jongerius begin oktober om nog snel gebruik te maken van de regeling en het maximum van 613euro te storten. Het belastingvoordeel ligt dan tussen de 200 en 300 euro. In oktober nam het aantal mensen met spaarloon toe met 2 procent, maar in de eerste 11 dagen van november kwam daar nog eens 6 procent bij en dan begint het toch wel op een run te lijken, volgens Weekers. Maar een Kamermeerderheid van PvdA, PVV, SP en D66 wil de spaarloonregeling nog tot eind dit jaar openhouden, waarna er op 1 januari definitief een einde aan komt.


maandag 21 november 2011

Haalt u de investeringsdrempel (KIA)?

Om voor de Kleinschaligheids Investerings Aftrek in aanmerking te komen moet een ondernemer in 2011 meer dan € 2.200 en maximaal € 301.800 investeren in premieabele bedrijfsmiddelen. De KIA bedraagt maximaal 28% op investeringen, het betreft een degressieve schaal. Hoe meer u investeert, hoe lager de aftrek. Blijft u dit jaar met de investeringen onder de drempel van € 2.200, dan doet u er verstandig aan de in 2012 geplande investeringen naar voren te halen en die nog dit jaar te doen. Zeker als u met de investeringen in 2012 wederom onder de drempel blijft.
Twee jaar € 2.200 investeren levert geen aftrek op, één keer € 4.400 investeren geeft dit jaar een aftrek van 28%, ofwel een aftrekpost van € 1.232.


dinsdag 22 november 2011

Afwaardering debiteuren en terugvragen BTW

Bij twijfel of uw debiteur wel de volledige factuur zal betalen, kan deze vordering afgewaardeerd worden. Deze twijfel dient wel gemotiveerd te worden. Het afwaarderingsverlies vermindert uw resultaat en u kunt de BTW op de oninbare vordering terugvragen.


dinsdag 29 november 2011

Optimaliseer dit jaar nog uw zelfstandigenaftrek

Met ingang van 1 januari 2012 is de zelfstandigenaftrek vastgesteld op een vast bedrag van € 7.280. In 2011 is de zelfstandigenaftrek nog afhankelijk van het resultaat uit onderneming. Hierdoor is de zelfstandigenaftrek minimaal € 4.602 en maximaal € 9.484. Hoe lager het resultaat, hoe hoger de zelfstandigenaftrek.


woensdag 30 november 2011

Nog maar één peildatum in box 3

Met ingang van 1 januari 2011 is de peildatum voor de vaststelling van uw box 3 inkomen enkel nog 1 januari van dat kalenderjaar.

donderdag 1 december 2011

Voorkom dat u als ondernemer betrokken raakt bij BTW-carrousselfraude

Wat is een BTW-carroussel?
Als door malafide ondernemers op enige wijze door doorleveringen van goederen bij een betrokken onderneming omzetbelasting als voordruk wordt teruggevraagd, terwijl een andere bij de carroussel betrokken onderneming de omzetbelasting op factuur niet afdraagt.

Risico
Als u als ondernemer een nieuwe zakelijke relatie aangaat die te mooi lijkt om waar te zijn, check dan o.a. de identiteit van de leverancier en het adres (bijvoorbeeld via Google Maps). Zijn er wel goederen, is de factuur correct, zijn er ongebruikelijkheden enz.? Het risico van elke ondernemer in deze carroussel, bewust of onbewust, lucratief of verlieslatend, behelst naheffing wegens onterecht nultarief en weigering van voorbelasting. Het Hof van Justitie EU hanteert als criterium dat u het wist of had moeten weten, ongeacht of er winst gehaald wordt.


vrijdag 2 december 2011

Onderhoudskosten monumentenwoning

Heeft u achterstallig onderhoud en woont u in een monument? Dan kunt u beter nu al met de aannemer bellen. De aftrek van vaste eigenaarslasten (onderhoudskosten, lasten en afschrijvingen) voor een rijksmonumentenwoning wordt namelijk vanaf 1 januari volgend jaar beperkt tot aftrek van 80% van de onderhoudskosten. Aftrek in 2012 en 2013 voor in die jaren betaalde onderhoudskosten op basis van de in 2011 geldende ruimere regeling is mogelijk voor in 2012 en 2013 betaalde onderhoudskosten mits hiervoor al vóór 1 januari 2012 onherroepelijk verplichtingen zijn aangegaan.


maandag 5 december 2011

Stap nog snel in de levensloopregeling voordat het te laat is

Per 1 januari 2012 vervalt de levensloopregeling. In 2013 komt daar de vitaliteitsregeling voor in de plaats. De vitaliteitsregeling is op onderdelen flexibeler, maar biedt minder ruimte voor de jaarlijkse inleg (maximaal € 5.000,- per jaar tot een totaal maximum van € 20.000,-). Het grootste nadeel is dat de vitaliteitsregeling niet kan worden gebruikt voor vervroegde pensionering. Echter, voor werknemers die op 31 december 2011 een bedrag van ten minste € 3.000,- op hun levenslooprekening hebben staan, blijft de levensloopregeling in stand. Dat kan een reden zijn om dit jaar toch nog te storten in de levensloopregeling.


maandag 12 december 2011

Kerstgeschenk werknemer

Geeft u uw werknemers een kerstgeschenk? Houd er dan rekening mee dat u over de waarde van het kerstgeschenk (inclusief BTW) 20% eindheffing verschuldigd bent. Geeft u een kerstgeschenk met een waarde hoger dan € 70,- incl. BTW, dan betaalt u over de eerste € 70,- 20% eindheffing en over het overige bedrag het tabeltarief.

Geef ons de waarde van het kerstgeschenk tijdig door, zodat wij de eindheffing kunnen berekenen in uw loonaangifte van de maand december.


vrijdag 23 december 2011

Wet uitwerking autobrief

Eén van de speerpunten van het kabinet is de fiscale stimulering van de aanschaf en het gebruik van zuinige auto's. Als sprake is van een auto van de zaak leidt het rijden in een zuinige auto tot een fiscaal lagere bijtelling voor privégebruik in de sfeer van de loon- en inkomstenbelasting. De stimulerende maatregelen zijn echter zó succesvol dat de overheid veel belastinginkomsten misloopt.

Om enerzijds een gat in de begroting te voorkomen en anderzijds aan te sluiten bij het oorspronkelijke doel dat alleen de echt zuinige auto's worden gestimuleerd, wenst het kabinet zijn fiscale stimuleringsbeleid per 1 juli 2012 aan te scherpen.

Lees meer >
T (043) 3477298 • E info@kohlerdeboer.nl